ابّاره صيحه

در فاصله ۱۴ کیلومتری این شهر آثار دو آبراهه زیبا در منطقه صيحه به چشم می خورد که آب منشعب از کاریزهای رودخانه دز را از روی یک مسیل عبور می داده اند؛ از مهمترین مشخصات فنی آن می توان به طول ۱۴۷ متری آن، ارتفاع ۳۰/۴ متری، عرض سه متری و همچنین تعداد ۱۲ چشمه طاق اشاره کرد.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل