حمام ارجان

در منطقه ارجان آثار يك حمام سنتي آبي با بينه، تون و سربينه كه به احتمال قريب به يقين از يادگارهاي عهد سلجوقي است در فاصله بين دو پل بند قرار دارد.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل