پل بند ماهي بازان

آثار اين بند بر روي صخرة ماسه سنگي و نزديكي روستاي گاوميش آباد و در شرق شهر باستاني دستوا پايتخت ايلمائيدها قرار دارد كه نام قبلي آن خدا آفرين بوده است.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل