نشانی
اهواز، اتوبان گلستان، سازمان آب و برق خوزستان،دفتر مهندسی عمومی ، گروه گنجینه آب
صندوق پستی
137 - 61335
تلفن مستقیم 33362130 (061)
تلفن داخلی 5551
فکس 33362129 (061)
رایانامه ganjineh<at>kwpa.gov.ir

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل